Ko SMO MI ?

Naša misija

   Edukacija i informisanje građana, korisnika šumskih medical spa usluga, tarapeuta i pružalaca usluga, međunarodno povezivanje i razmene znanja i iskustava, organizovanje aktivnosti, promocija i kontinuirana edukacija, radi povećanja stepena informisanosti i sturčnosti vodiča i medijatora šumske medicine , kao i šumskih terapeuta i šumskih medicinskih specijalista. 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti šumskog velnesa i šumske medicine
  • Organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti šumskog velnesa, šumske medicine, zdravstvenog turizme i biodiverziteta
  • Objavljuje stručne radove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na koncept šumskog velnesa u skladu sa zakonom
  • Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji radnika u okviru programa šumskog velnesa i šumske medicine
  • Objavljuje stručne radove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na koncept šumskog velnesa u skladu sa zakonom, organizuje volonterske akcije za edukaciju i informisanje stručnih saradnika, radnika u programima šumske medicine, korisnike šumskih medical-spa usluga
  • Objavljuje stručne radove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na koncept šumskog velnesa u skladu sa zakonom, sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave promocijom zdravlja i prevencijom bolesti.